ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής – Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση εργασιών Ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και προβολής της Ελληνικής Μουσικής, που πραγματοποιούνται το πλαίσιο των του επιχειρησιακό προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κ.Π.Σ., πρόκειται να συνάψει συμβάσεις ανάθεσης έργου με φυσικά πρόσωπα. Για το λόγο αυτό καλεί όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Οι εργασίες που καλούνται οι συνεργαζόμενοι να υλοποιήσουν είναι:

• Ανάπτυξη βάσης δεδομένων, κόμβου και πολυμεσικής εφαρμογής
• Καταλογογράφηση των μουσικών αρχείων και εισαγωγή των στοιχείων σε βάση δεδομένων
• Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση δισδιάστατων μουσικών τεκμηρίων (μουσικά χειρόγραφα, κείμενα, απεικονίσεις)
• Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση ηχητικού υλικού (ηχογραφήσεις, δισκογραφήσεις)
• Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση τρισδιάστατων μουσικών τεκμηρίων (μουσικά όργανα, αντικείμενα)
• Επεξεργασία ηχητικού υλικού, τεκμηρίωση μεταδεδομένων
• Ψηφιοποίηση παρτιτούρας
• Συγγραφή κειμένων σε διάφορα είδη και περιόδους της ελληνικής μουσικής
• Διαμόρφωση των ψηφιοποιημένου υλικού για παρουσίαση στο διαδίκτυο
• Παιδαγωγική τεκμηρίωση του υλικού

Προκειμένου να οργανώσει τις ομάδες υλοποίησης αυτών των εργασιών, το Ινστιτούτο ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε καταγραφή των επαγγελματιών και των λοιπών φυσικών προσώπων που είναι διαθέσιμοι και αποδεδειγμένα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των έργων.Για τον σκοπό αυτό προκειμένου να συγκροτηθούν οι σχετικοί κατάλογοι ανά ειδικότητα, οι σχετικοί με το χώρο επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Οι ειδικότητες και οι αντίστοιχοι κατάλογοι που θα δημιουργηθούν είναι οι εξής:

Ειδικότητες
I. Μουσικολόγοι
II. Μουσικοπαιδαγωγοί
III. Βιβλιοθηκονόμοι - Αρχειονόμοι
IV. Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι
V. Προγραμματιστές
VI. Τεχνικοί ψηφιοποίησης ήχου και εικόνας

VII. Υπεύθυνοι διαχείρισης και υποστήριξης προγραμμάτων

Εκτιμώμενη εμπειρία – προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν

  1. Σχετική Αίτηση όπου θα αναγράφεται ο κωδικός της ειδικότητάς τους (Ι–VI)
  2. Βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία
Η κατάθεση των ανωτέρω μπορεί να γίνει:
  1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocol@iema.culture.gr
  2. Μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό 210-33.10.497
  3. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΙΕΜΑ, Αδριανού 105, Αθήνα 105 58

Η επιλογή θα γίνει από την ομάδα εποπτείας των έργων αξιολογώντας τα παραπάνω στοιχεία καθώς και μετά από προσωπική συνέντευξη.

Χρόνος υποβολής
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή έως ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα υποβολής.

Είδος Απασχόλησης
Πλήρης για διάστημα από 1 έως 18 μήνες με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Περισσότερα στοιχεία για τα προγράμματα:
http://www.iema.gr/ResearchProjects/Infosoc_Digitization_Greek_Music.htm
και
http://www.iema.gr/ResearchProjects/Infosoc_Promotion_Music.htm

Μπορείτε να κατεβάστε την Πρόσκληση και την Αίτηση σε μορφή Word doc
(Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει στο παρελθόν βιογραφικό σημείωμα στο ΙΕΜΑ θα πρέπει να το επανυποβάλουν μαζί με την σχετική αίτηση).

Παρακαλούμε ενημερώστε όσους θα ενδιαφέρονταν.