Skip to main content.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΕΜΑ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συνολική αναφορά στη μουσική της Κρήτης. Πρόκειται για μια συγκεντρωτική παρουσίαση που περιλαμβάνει καταγραμμένες 165 διαφορετικές μελωδίες και τραγούδια κατηγοριοποιημένα σε ενότητες, παρουσίαση 17 χορών, πληροφορίες για τα μουσικά όργανα και για σημαντικούς μουσικούς της Κρήτης, καθώς και μουσικολογικά σχόλια.
Συνοδεύεται με ψηφιακό δίσκο με πάνω από 200 ηχητικά παραδείγματα και συνεντεύξεις, που σχετίζονται με τα τραγούδια που καταγράφονται και αναφέρονται στο βιβλίο.
Είναι προϊόν εργασίας 60 και πλέον χρόνων του μουσικολαογράφου Παντελή Καβακόπουλου, ο οποίος γύρισε όλη την Κρήτη καταγράφοντας, ηχογραφώντας, συζητώντας με τους μουσικούς και αποτυπώνοντας τη μουσική και τους χορούς σε σημειογραφία. (Λ.Τ. 25€)
Περιεχόμενα του Βιβλίου

 

Στο βιβλίο αυτό, προϊόν πολυετούς εργασίας, παρουσιάζονται:
· Βιογραφικά των σημαντικότερων οργανοπαικτών που διαμόρφωσαν το ύφος της ηπειρώτικης μουσικής στον 20ό αιώνα.
· Καταγραφή σε παρτιτούρα περίπου 300 διαφορετικών οργανικών σκοπών και τραγουδιών.
· Ανάλυση της μελικής και ρυθμικής δομής των κομματιών.
· Σχολιασμένες παρουσιάσεις των βημάτων των πιο διαδομένων χορών της Ηπείρου, αλλά και πολλών σχετικά άγνωστων και ιδιότυπων με τοπική εμβέλεια.
· Αναδημοσιεύσεις παλαιότερων κειμένων του συγγραφέα για την Ηπειρώτικη μουσική παράδοση.

Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα Mp3 CD με ενδεικτικές εκτελέσεις των κομματιών από το πρόγραμμα παρτιτούρας και κομμάτια από τη δισκογραφία ηπειρώτικης μουσικής του Παντελή Καβακόπουλου, καθώς και από ένα DVD με οπτικο-ακουστικό υλικό από επιτόπιες έρευνές του στην Ήπειρο. (Λ.Τ. 25€)

Περιεχόμενα του Βιβλίου

Το βιβλίο αυτό που χωρίζεται σε δύο τόμους των 550 περίπου σελίδων, παρουσιάζει μία διεπιστημονική προσέγγιση του μουσικού πολιτισμού της Δυτικής Ελλάδας αρχίζοντας από την κεντρική της ζώνη, την οροσειρά της Πίνδου και συνεχίζοντας στις δύο πλαγιές της: την Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία. Συνδυάζει διαφορετικά πεδία έρευνας: Ιστορία και Μουσική Αρχαιολογία με Εθνομουσικολογία, αλλά ακόμη συνδυάζει γνώση και αναζητά επιστημονική συμβουλή από πολλά άλλα διαφορετικά πεδία έρευνας όπως την γλωσσολογία, την λαογραφική έρευνα, την Βυζαντινή μουσικολογία και την κοινωνική ανθρωπολογία με τρόπο τέτοιο ώστε να παρουσιάσει μία σφαιρική εικόνα αυτούτου πολιτισμού και να δοκιμάσει την ορθότητα των συμ- περασμάτων που αποκτήθηκαν μέσα σε αυτά τα δύο κύρια πεδία έρευνας: την Εθνομουσικολογία και την Ιστορική έρευνα.
Ξεδιπλώνοντας ένα εκτεταμένο μουσικό σύστημα με την μουσική του διαλεκτολογία σε μία εκτεταμένη περιοχή των Νοτιο-Δυτικών Βαλκανίων η έρευνα αυτή κατέληξε στο να αποκαλύψει άγνωστες μουσικές φόρμες και νομοτέλειες που παρουσίασαν ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο ως ερμηνευτικά εργαλεία σε σχέση με το μουσικό παρελθόν της περιοχής αυτής. Τα μουσικά πολιτισμικά επίπεδα που εντοπίστηκαν στις διαφορετικές αλλά βαθιά συσχετιζόμενες εθνοτικές ομάδες φέρνουν στην επιφάνεια ερωτηματικά σχετικά με τις «κανονικές» και γενικά αποδεκτές απόψεις σχετικά με την διγλωσσία, την εθνοτική (ethnic) ή εθνική με την έννοια του ευρωπαϊκού national, ή με άλλους τρόπους προσδιοριζόμενη ταυτότητα, το ζήτημα της οριακότητας (marginality), το ζήτημα του μειονοτισμού (minoritism) και της εθνικής ομοιογένειας - ομογενοποίησης, την δια-εθνική έρευνα όπως επίσης την διασυνοριακή ανάλυση. Ακόμη αναδύει ερωτήματα και παρουσιάζει ως πλέον απαραίτητη την εκτεταμένη Ιστορική έρευνα μαζί με την εκτεταμένη συστηματική επιτόπια έρευνα για την επανεξέταση των αποτε- λεσμάτων και των μεθόδων της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Ταυτόχρονα το ξεδίπλωμα των άγνωστων μουσικών νομοτελειών που αποκαλύφθηκαν στο πεδίο της επιτόπιας έρευνας επέτρεψε νέες ερμηνείες του μουσικού παρελθόντος της Αρχαίας Ελλάδας και της Βαλκανικής αρχαιότητας, αποκαλύπτοντας ότι το μακρυνό παρελθόν δεν είναι ένας ξεχωριστός χώρος απομονωμένος στις Ιστορικές πηγές αλλά ένας τρόπος να ανακυκλώνει και να επανεφευρίσκει κανείς την ζωή και τον πολιτισμό στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ανθρώπινων κοινωνιών. (Λ.Τ. 30€ ο τόμος)

Περιεχόμενα 1ου Τόμου Περιεχόμενα 2ου Τόμου

 

Η επίσημη παρουσίαση της έκδοσης έγινε την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2014, 20:00, στον πολιτιστικό χώρο του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ. Η εκδήλωση υπάρχει σε video εδώ.
 

 

 

 

 

 

Μουσικό Εκδοτικό Σύστημα

Στο I.E.M.A. λειτούργησε το πρώτο ψηφιακό μουσικό εκδοτικό σύστημα στην Ελλάδα μέσα από την εμπειρία και τα επιμορφωτικά σεμινάρια του οποίου διαμορφώθηκε στην πορεία μια ολόκληρη γενιά αντιγραφέων μουσικών κειμένων. Χρησιμοποιούνται όλα τα επαγγελματικά λογισμικά επεξεργασίας παρτιτούρας (Finale, Sibelius, Encore, Mosaic), την σελιδοποίηση κειμένων (QuarkXpress, PageMaker, MSWord) και τον σχεδιασμό (Adobe Illustrator, Freehand, Photoshop). Eπιπλέον στο I.E.M.A. έχει αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό επεξεργασίας βυζαντινής παρτιτούρας το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στις εκδόσεις του.

Παραγωγές

Στο εκδοτικό σύστημα έχουν προετοιμαστεί ψηφιακά ήδη για λογαριασμό του I.E.M.A ή τρίτων:

 

Οι ακόλουθες εκδόσεις προετοιμάζονται: